Regulamin strony www.weselaimprezy.pl

                                                                                    §1
                                                                 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego
się pod adresem internetowym www.weselaimprezy.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego nieodzownymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obowiązującymi bezpośrednio przepisami prawa Unii Europejskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Odwiedzających Serwis, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia
i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Weselaimprezy.pl
Każdy potencjalny Usługobiorca z chwilą rejestracji w Serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Potencjalny Użytkownik zobowiązany jest też do zapoznania się z Polityką Prywatności. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Serwisem a Usługobiorcami i Odwiedzającymi,którzy nie dokonali procesu rejestracji w Serwisie Weselaimprezy.pl będą rozpatrywane przez sąd Wskazany przez Administratora Serwisu z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązujących bezpośrednio przepisów prawa Unii Europejskiej.

                                                                                           §2
                                                                                   Definicje

                                     Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Regulamin – określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Serwis Weselaimprezy– serwis o tematyce ślubno-weselnej, znajdujący się pod adresem internetowym www.weselaimprezy.pl, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Odwiedzających i Usługobiorców.

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Wojciech Mróz,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Happyday Wojciech Mróz, z siedzibą 21-400 Łuków,
ul.Partyzantów 1a, NIP 8252083219,Adres email: happyday.weselaimprezy@gmail.com
Użytkownicy Serwisu – usługobiorca korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym
w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem,
oraz odwiedzający serwis Weselaimprezy.pl

Odwiedzający  – osoba przeglądająca zawartość Serwisu bez dokonywania w nim rejestracji.

Konto –  zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi ,przez które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

Usługobiorca  –  pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej,który samodzielnie i dobrowolnie dodał w Serwisie ofertę wykonywanych przez siebie usług i/lub towarów, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz swoich danych osobowych i kontaktowych dla innych usługobiorców Serwisu,oraz Odwiedzających

Ogłoszenie  – deklaracja usługobiorcy wykonywania określonej usługi lub dostarczenia określonego towaru zgodnie z jej/jego opisem w Serwisie. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane)
są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Usługobiorcy, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i  dobrowolny za pośrednictwem którego to miejsca inni Usługobiorcy, i Odwiedzający mogą zapoznać się z Profilem.
Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.

Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w Serwisie                                                weselaimprezy.pl

Rejestracja – proces polegający na dobrowolnym i samodzielnym podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na odpowiedniej stronie Serwisu weselaimprezy.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc, a także potwierdzenia zapoznania się z wyświetlanymi przez Serwis klauzulami informacyjnymi.  Do dokonania rejestracji koniecznym jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, jednak konieczna do założenia Konta przez Usługobiorcę.
Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy.

Login – adres mailowy Usługobiorcy, który został podany przez niego na etapie zakładania (rejestracji)                  konta w Serwisie.

Konto – dostępne dla danego Usługobiorcy po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Usługobiorca wprowadza i zarządza swoimi danymi, opisami i innymi elementami związanymi z korzystaniem z Serwisu, a także może on w tym miejscu wykonywać działania
i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.).

Galeria zdjęć – zbiór fotografii Usługobiorcy.

Video – zbiór filmów wideo Usługobiorcy.

Dane kontaktowe – podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Usługobiorcy,
m. in. imię, nazwisko, adres siedziby firmy, telefon, linków do strony www Usługobiorcy

Księga gości – opinie – wpisy w księdze gości pozwalające na zamieszczenie opinii osób,
które skorzystały z usług Usługobiorcy.

Kalendarz dostępności – informacja dotycząca zajętości terminów Usługobiorcy.

Cookies –pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywanych na określony okres czasu).
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem
a Administratorem.

                                                                                      §3
Informacje podstawowe oraz warunki korzystania z Serwisu, usługi oferowane                                                                                  przez  Serwis

Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.weselaimprezy.pl. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci systemu prezentacji
i wymiany informacji o Usługodawcach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora,
w celu umożliwienia Usługodawcom i Użytkownikom zapoznania się z ofertą handlową
lub usługową prowadzonej przez Usługodawców działalności gospodarczej lub zawodowej.
Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Usługodawców
oraz bezpłatne usługi na rzecz Odwiedzających związane z przedmiotem działania Serwisu.

                                          Serwis świadczy następujące usługi:
a) możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
b) prowadzenie Konta Usługodawcy

c) udostępnienie Odwiedzającym narzędzi do kontaktu z Usługobiorcą,
d) wyszukiwarka,
e) dodawanie i edycja Ogłoszeń.

Zawarcie umowy o świadczenie danej  usługi,  nie pociąga za sobą konieczności korzystania
z wszystkich usług świadczonych przez Serwis. Usługodawca i Odwiedzający może dowolnie rozpoczynać
i zaprzestać korzystanie z wybranych przez siebie usług, jednakże zgodnie

z warunkami korzystania z danej usługi określonymi niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w Serwisie jako Usługodawca jest dobrowolne. Dane kontaktowe Usługodawcy będą widoczne bezpłatnie, przez okres 30 dni od momentu rejestracji. Po tym okresie w celu wyświetlania danych kontaktowych Usługodawcy należy wykupić jeden z płatnych pakietów Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych na konto Administratora Serwisuna
co Usługodawca wyraża niniejszym zgodę.

Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Usługodawcy
po wniesieniu stosownej opłaty za dany pakiet zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowy cennik jest udostępniony na stronie w zakładce „Zareklamuj się”

Przeglądanie Serwisu w charakterze Odwiedzającego jest dobrowolne i bezpłatne.

Baza Kont podlega ochronie prawnej, kwestia ochrony danych osobowych jest uregulowana
w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem
https://weselaimprezy.pl/polityka-prywatnosci

§4
Usunięcie lub zablokowanie Konta lub Ogłoszenia

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Serwis Weselaimprezy.pl – poza przypadkami opisanymi w Regulaminie – może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Usługobiorcy (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami),
  jeśli ten:
  a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu Weselaimprezy.pl
  b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia oferowania usług i/lub towarów zabronionych niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
  c) działa na szkodę Serwisu lub innych Usługobiorców
  d) nie uiścił stosownych opłat (zgodnych z Cennikiem) za reklamę płatną w Serwisie;
  e) przesyła za pośrednictwem Serwisu niezamówione informacje handlowe
  w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  f)  w inny sposób narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Serwis Weselaimprezy.pl – poza przypadkami opisanymi w Regulaminie – ma też prawo zablokować Ogłoszenie jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
  a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  b) zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim),
  c) obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjekolwiek dobra osobiste
  (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
  d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie

  (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  e) propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
  f) propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
  g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby

  (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
  h) zawierają treści pornograficzne.
 4. Odblokowanie zablokowanego Ogłoszenia może nastąpić po zmianie przez Usługobiorcę treści Ogłoszenia.Zmiana, musi nastąpić w sposób uwzględniający bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i zapisy Regulaminu.W przypadku zablokowania Konta Usługobiorcy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt d i e powyżej, odblokowanie konta może nastąpić dopiero po uiszczeniu
  i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora zgodnej z cennikiem opłaty za wybrany pakiet.
 5. Zablokowanie Konta Usługobiorcy na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta Usługobiorcy.
 6. Ogłoszenia, które nie były aktualizowane od co najmniej 200 dni, będą niewidoczne dla osób przeglądających Serwis.

§5
Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia,
  ich treści i wykonanie przez siebie oferowanych usług lub dostaw towarów.
 2. Usługobiorca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary.
  Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających oraz powinien być zgodny z Regulaminem
  i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wymagane jest podawanie cen usług w Serwisie Wesele z klasą jako cen zawierających podatek VAT.
 4. Przykładowa cena powinna odzwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanej usługi lub towaru. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia zawartości pola przykładowej
  ceny bez podania przyczyny.
 5. Oferent zobowiązuje się do uaktualniania Terminarza co najmniej jeden raz na 100 dni.

§6
Reguły dotyczące opisu Ogłoszenia

 1. Ogłoszenia zawarte w Serwisie Weselaimprezy muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających. Za wszelkie błędy i nieścisłości
  w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług lub towarów opisanych w Serwisie.
 3. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu (zarówno w jego tytule, jak i wszystkich jego polach: imienia, nazwiska, nazwy firmy, miejscowości, a w  opisie Ogłoszenia, zdjęciach, filmach) adresów do stron www, adresów e-mail, numerów telefonów, numerów Gadu-Gadu,Skype oraz wszelkich innych danych kontaktowych do Usługobiorcy.
 4. Opis Ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą,
  a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
 5. W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona usługobiorcy.
 6. W opisie Ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 7. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:

           – wczytywania i osadzania innych stron,
           – używania plików „cookie”,
           – tworzenia formularzy.

 1. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
 2. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ochronę danych osobowych Administrator Serwisu
  nie udostępnia adresów email Usługobiorców w sposób jawny. Odwiedzający serwis może
  się skontaktować z Oferentem jedynie poprzez wypełnienie przygotowanego formularza.
 3. Podane przez Usługobiorców ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do Administratora.

§7
Zakończenie współpracy z Serwisem Weselaimprezy.pl oraz procedura reklamacyjna

 1. Zakończenie współpracy z Serwisem weselaimprezy.pl może nastąpić na skutek:
  a) wypowiedzenia przez Administratora umowy o świadczenie o wypowiedzeniu umowy

  o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany
  w Koncie Usługobiorcy adres e-mail.
  b) wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora umowy w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu albo innych Usługobiorców Serwisu. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Usługobiorcy
  w Serwisie. Ocena i podjęcie decyzji w tym zakresie należy wyłącznie do upoważnionych pracowników Administratora. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane
  przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie Usługobiorcy adres e-mail.
 2. Usługobiorca w każdym czasie i  z ważnej przyczyny może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
  na koniec miesiąca kalendarzowego.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie maila z adresu, z którego konto zostało założone, na adres: hapyday.weselaimprezy@gmail.com. Konto z Serwisu usuwa Administrator
  po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia.
 4. Usługobiorca, oraz Odwiedzający mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hapyday.weselaimprezy@gmail.com lub w formie pisemnej
  na podany wyżej adres Administratora.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację
  (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

§8
Rola i odpowiedzialność Serwisu Weselaimprezy.pl

 1. Serwis Weselaimprezy umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Usługodawców, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu pomiędzy Usługodawcą i Odwiedzającymi, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe
  z Usługodawcą, lub Odwiedzającymi.
 2. Serwis nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania lub nienależytego wykonania oferowanej przez Usługodawcę usługi, dostawy towaru lub za jakość towaru,
  jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających,oraz Usługodawców.
 3. Serwis, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Usługobiorców i Odwiedzających,w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakość towaru oraz za wypłacalność stron umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy.
 4. Usługobiorcom i Odwiedzającym Serwis nie przysługują wobec Administratora Serwisu żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.
 5. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Usługobiorca przypisał oferowaną przez siebie usługę lub towar.
 6. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki do Video, dane kontaktowe, Przykładowe Ceny, Dane kontaktowe, Opis Ogłoszenia.
 7. Administrator Serwisu może moderować treść Ogłoszenia oraz zmienić kategorię, w której jest
  ono prezentowane.

§9
Uczestnictwo w Serwisie Weselaimprezy.pl

 1. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Usługobiorcy przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Usługobiorcy opisane
  na każdym etapie procedury rejestracji.

     2. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Usługobiorcy zakładanego podczas                          rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia                Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Usługobiorcy o danym Loginie zarezerwowanym czasowo           dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech           dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do                           skutecznego założenia Konta.

 1. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie jako Usługobiorca.
  Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 2. Jedna osoba może dodać maksymalnie 5 Ogłoszeń w Serwisie.
 3. Zabronione jest dodawanie więcej niż  jednego Ogłoszenia do tej samej kategorii oraz powielanie Ogłoszeń.Przez powielanie Ogłoszeń rozumie się zamieszczanie w Ogłoszeniach tej samej
 4. lub bardzo zbliżonej treści. W uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu może umożliwić dodanie ogłoszenia do tej samej kategorii, pod warunkiem, że nowo dodane ogłoszenie prezentuje inną usługę lub produkt. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji kolejnego ogłoszenia w tej samej kategorii bez podania przyczyny.Zabrania się dodawania jako strony
  www adresu url pochodzącego z innego serwisu ogłoszeniowego.
 5. Profile Usługobiorców, którzy nie dodali ani jednego Ogłoszenia będą usuwane z Bazy Kont.
 6. Poprzez zrealizowanie całej procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta
  a także poprzez wyrażenie w Serwisie odpowiednich odrębnych zgód, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. odnośnie zamieszczenia wizerunku), Usługobiorcy zapewnia i oświadcza, iż:a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;b) zapoznał się z Polityką Prywatności;c) wszelkie dane osobowe i inne informacje
  (w tym wizerunek, zdjęcia, filmy i pliki muzyczne),  składające się na Profil przekazuje do Serwisu
  w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora,
  co oznacza,iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;d) oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści
  (m.in. zdjęć, nagrań filmowych (video), opisów tekstowych) przysługują mu – nabyte zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa –  stosowne prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa ochrony prywatności i prawa do kontroli wykorzystania wizerunku) i jest uprawniony do ich publikowania
  w  Internecie, a zatem nie spowoduje to żadnego naruszenia praw osób trzecich;e)  wyraża zgodę
  na politykę Serwisu w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych,o której mowa w § 10 Regulaminu;f) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości (tj. do czasu istnienia Konta Usługobiorcy) przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak
  i późniejszej edycji Profilu, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych
  do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez
  ich prezentację na łamach Serwisu.Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i informacji przez Administratora
  w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych;g) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo – “tło wodne”).
 7. Informacje przekazywane przez każdego Usługobiorcę do Serwisu podczas procedury rejestracji,
  edycji Profilu lub formularza kontaktowego, mogą być moderowane przez Administratora,
  co oznacza,iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować dane Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone
  ze względu na polskie lub międzynarodowe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  treść Regulaminu lub dobre obyczaje lub moralność.
 8. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, dokonując zablokowania Strony Usługobiorcy, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 500 kilobajtów, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
 9. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii – zdjęcie główne musi przedstawiać
  jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Usługobiorcy, czyli taki, który pozwala rozpoznać Usługobiorcę w aktualnej czasowo rzeczywistości.
 10. Pozycja Ogłoszenia zależy przede wszystkim od tego, jaki posiada ono pakiet.W pierwszej kolejności prezentowane są pakiety Premium+ ,potem Premium, kolejno ogłoszenia ze wstążką ”wyróżnione”.12, Pozycja Ogłoszenia jest określana na moment, w którym konfigurowany jest Pakiet.Pozycja Ogłoszenia może ulec zmianie w momencie, kiedy inni Usługobiorcy dokonają zakupu wyróżnień lub zakupią wyższy Pakiet.

§10
Prawa autorskie i pokrewne – Usługobiorcy

 1. Usługobiorca uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowy opis, plik muzyczny) oraz skutki ich zamieszczenia
  lub opublikowania w Serwisie.
 2. Usługobiorca  oświadcza, że przysługuje mu  – nabyta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pełnia praw, w tym autorskich majątkowych i osobistych, do Treści.  Usługobiorca zobowiązuje się,
  że Treści umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw osobistych i majątkowych osób trzecich (w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Usługobiorca posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące

  z innego tytułu na zamieszczenie / opublikowanie przedmiotowego materiału
  w Serwisie oraz na udzielenie Administratorowi licencji, o której mowa w ust. 5 poniżej. Jednocześnie Usługobiorca oświadcza,że posiada zgodę osoby widocznej w Treści na wykorzystanie
  i rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia, nazwiska w pełnym zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich (np. wskutek zgłoszenia), Administrator poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszeniu prawi wezwie go do złożenia wyjaśnień. Usługobiorca zobowiązuje udzielić Administratorowi stosownych wyjaśnień w terminie 24 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Administratora.
  Brak wyjaśnień w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu.
 4. W razie potwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu Ogłoszenia i/lub zablokowaniu stale/czasowo Konta Usługobiorcy
  i/lub trwałego usunięcia Konta Usługobiorcy. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowe
  i/lub osobiste osób trzecich, a także zablokowanie Ogłoszenia, zablokowanie Konta Usługobiorcy
  lub jego usunięcie, następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Usługobiorcy.

     5. Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści,
        Usługobiorca udziela:
       a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo(tj. na okres istnienia                       Konta Usługobiorcy w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji na korzystanie z Treści,
         na wszystkich znanych polach eksploatacji,obejmującej w szczególności:
          I)  zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści jakąkolwiek techniką
              (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
         II)  rozpowszechnianie Treści – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych                                            kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych, takich jak:                                      Facebook,Instagram,
        III) publiczne udostępnianie Treści  w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
             i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.udostępnianie
             w Internecie),
        IV) używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
     b) każdemu użytkownikowi Serwisu – nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo
        (na okres istnienia Konta Usługobiorcy w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp
        do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa                              powyżej,oraz na korzystanie z takich Treści.
    6. Usługobiorca oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń
       z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez                                     Usługobiorcę  Treści w Serwisie, zobowiązuje się on na pierwsze wezwanie Administratora-                             przystąpić do sporu,zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora
       z wszelkich powstałych  w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty                             związane z udziałem Administratora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu                egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się                            odpowiednio w razie nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary                                  administracyjnej za naruszenie praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Usługobiorcę                treści w Serwisie, w szególności Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości
      na pierwsze wezwanie Administratora.

§11
Zastrzeżenia, Odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane
  i publikowane na łamach Serwisu przez Usługobiorców i Odwiedzających, za ich prawdziwość,
  rzetelność i legalność, a także za autentyczność i legalność fotografii, plików muzycznych
  oraz filmowych. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności
  ze  rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Usługobiorców,lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji,
  bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców, i Odwiedzających.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za “kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie,
  a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych, Porad Weselnych z Serwisu
  i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych treści
  z Serwisu.W razie powzięcia przez Administratora informacji o sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomi odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet
  lub na skutek działania osób trzecich.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Usługobiorców,i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych
  z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna,że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 7. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie
  lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców, i Odwiedzających.
 9. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email  happyday.weselaimprezy@gmail.com

§12
Cennik

 1. Usługobiorca po założeniu Ogłoszenia przez Panel “Zareklamuj się” otrzymuje bezpłatnie na okres 30 (słownie: trzydziestu) dni Pakiet Standardowy.
 2. Usługobiorca może otrzymać bezpłatnie pakiet standardowy na okres 30 (słownie: trzydzieści)
  dni maksymalnie tylko jeden raz.
 3. Wszystkie pakiety, wyłączając Pakiet Standardowy są płatne.
 4. Serwis gromadzi informacje na temat statystyk dotyczących ilości odsłon numeru telefonu, strony www Usługobiorcy oraz zapytania mailowego.
 5. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, nowy Cennik obowiązuje z chwilą jego opublikowania w Serwisie,z zastrzeżeniem, że do umów już zawartych do końca okresu obowiązywania opłaconego Pakietu obowiązuje dotychczasowy Cennik.

§13
Dodawanie opinii do Księgi Gości

 1. Serwis Weselaimprezy.pl udostępnia Usługobiorcom system dodawania opinii, który służy
  do wymiany subiektywnych ocen o wykonaniu przez Usługobiorców usługi, z zastrzeżeniem,
  iż opinie mogą dotyczyć jedynie usługi wykonanej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dodaniem danej opinii; opinie te są dodawane w formie opisowej. Usługobiorca, który otrzymał opinię,
  może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.
 2. Treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich osób korzystających z Serwisu Weselaimprezy.pl. Autor opinii lub odpowiedzi  ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach i odpowiedziach.
 3. Opinie i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być zgodne z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą zawierać:
  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia                            nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub innych treści zakazanych przez bezwzględnie obowiązujące             przepisy prawa,
  b) danych kontaktowych autorów opinii lub innych osób,c) adresów stron internetowych
  lub treści o charakterze reklamowym.
 4. Serwis  nie ingeruje w treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej; jednakże zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ich wystawienia, edycji lub usunięcia
  w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  a) opinia narusza zasady określone w ust. 4 powyżej lub inne postanowienia Regulaminu,
  b) opinia została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Usługobiorcy, jeśli jej treść jednoznacznie           wskazuje na omyłkę,
  c)  treść opinia jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu opinii lub odpowiedzi,
  d) mechanizmy weryfikacyjne wskazują na to, iż:

               – Usługobiorca wystawił sobie samemu opinię,
               – Usługobiorca wystawił opinię innemu Ogłoszeniodawcy,
               – Autor opinii  nie uczestniczył w imprezie lub wydarzeniu, której ta opinia dotyczy,
         e) treść opinii lub odpowiedzi zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

      8. Dla danego produktu, który został dostarczony w konkretnym miejscu i czasie, lub danej usługi,                 która została zrealizowana w konkretnym miejscu i czasie, może być dodana tylko jedna opinia.
Opinia taka może zostać dodana jedynie przez osobę, która zawarła z Usługobiorcą umowę na dostawę        tego produktu lub na realizację tej usługi. Opinie dodawane przez osoby, które nie pozostawały
z Usługobiorcą w stosunku prawnym wynikającym z zawartej umowy, zostaną również usunięte przez         Administratora.

    9. Usługobiorca  ma możliwość unieważnienia wystawionych opinii oraz odpowiedzi, kontaktując
się mailowo z Doradcą Serwisu na adres: happyday.weselaimprezy@gmail.com.
Opinie zostaną unieważnione po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

        a) wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez z Usługobiorcę w terminie co najmniej 30 dni
od wystawienia opinii,

        b) autor opinii odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania.
        Po unieważnieniu opinii nie jest możliwe ponowne jej dodanie. Powyższa procedura unieważniania             opinii może być wszczęta w stosunku do konkretnej wystawionej opinii tylko jeden raz.

§14
ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu lub z poszczególnych oferowanych w nim  usług może wiązać się
  z koniecznością podania przez Usługodawcę, lub Odwiedzającego danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z Serwisu

  lub z poszczególnych  usług oferowanych przez Serwis.
 2. Serwis zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest: HappyDay Wojciech Mróz, z siedzibą 21-400 Łuków,
  ul. Partyzantów 1A, NIP 8252083219,Adres email: happyday.weselaimprezy@gmail.com
 4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: happyday.weselaimprezy@gmail.com
  5. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod linkiem:  https://weselaimprezy.pl/polityka-prywatnosci/